LEVERINGSVOORWAARDEN TRAJECTORY BV

VERSIE T20072011

Artikel 1.      ALGEMEEN

 1. De algemene voorwaarden verstaan onder:
 1. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Trajectory BV behandelt alle bedrijf- en cliëntinformatie van de opdrachtgever als vertrouwelijk.            

Artikel 2.      TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten met betrekking tot een opdracht, die wordt uitgevoerd door Trajectory BV, ten behoeve van de opdrachtgever.
 2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Trajectory BV schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3.      AANBIEDING EN AANVAARDING

 1. Trajectory BV biedt de uitvoering van een opdracht aan door overlegging van een offerte. De offerte is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat naar beste weten alle informatie die relevant is voor de uitvoering van een opdracht aan Trajectory BV adviseurs is verstrekt.
 2. Het aanbod van Trajectory BV tot de uitvoering van de opdracht is vrijblijvend.
 3. De opdrachtgever kan de offerte tot uitvoering van een opdracht schriftelijk aanvaarden, dit binnen dertig dagen na offertedatum, door ondertekening van de offerte dan wel de opdrachtovereenkomst

Artikel 4.      UITVOERING VAN EEN OPDRACHT

 1. Trajectory BV zal een opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 2. Een opdracht wordt uitgevoerd onder naam en verantwoordelijkheid van Trajectory BV.
 3. De termijn voor de uitvoering van een opdracht wordt nader overeengekomen tussen Trajectory BV en de opdrachtgever.
 4. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de opdrachtgever kunnen de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor de uitvoering beïnvloeden.
 5. De meerkosten die het gevolg zijn van een langere tijdsduur van de uitvoering van een opdracht en/of van extra kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 5.      MEDEWERKERS TRAJECTORY BV

 1. Afhankelijk van de opdracht en in kennisgeving aan de opdrachtgever, behoudt Trajectory BV het recht een adviseur van een Trajectory BV partner in te zetten
 2. Trajectory BV garandeert dat een adviseur van een Trajectory BV partner minimaal van vergelijkbare kwaliteit is als de adviseur van Trajectory BV

Artikel 6.      MEDEWERKING OPDRACHTGEVER

 1. Medewerking van de opdrachtgever binnen de opdracht (medewerkers, documentatie, overige materialen) worden bijtijds ter beschikking gesteld aan Trajectory BV.
 2. Door het te laat ter beschikking stellen van medewerking, kan de eventuele opgelopen vertraging niet op Trajectory BV worden verhaald
 3. Extra inzet van Trajectory BV, dit ten gevolge van te laat ter beschikking stellen van medewerking, zal door Trajectory BV in rekening worden gebracht

Artikel 7.      AANSPRAKELIJKHEID

 1. Levertijden worden door Trajectory BV bij benadering opgegeven. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft de opdracht­gever geen recht tot het opschorten van enig op hem rustende verplichting, noch op schade­vergoeding of ontbinding van de met hem gesloten overeenkomst met Trajectory BV.
 2. Trajectory BV is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfs­schade welke voor de opdrachtgever uit een met Trajectory BV gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. De opdrachtgever vrijwaart Trajectory BV tegen aanspraken van derden.

Artikel 8.      INTELLECTUEEL EIGENDOM

Artikel 9.      OVERMACHT

Artikel 10.        HONORARIUM EN BETALING

 1. De wijze van betaling is opgenomen in de Opdrachtovereenkomst
 2. Betaling dient te geschieden binnen eenentwintig dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van de betalings­termijn, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim, en is opdrachtgever vanaf dat tijdstip de wettelijke rente verschuldigd over het declaratie-/factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
 3. Voorts is opdrachtgever dan gehouden Trajectory BV te vergoeden alle kosten die Trajectory BV maakt ter incasso van de open­staande bedragen, waaronder begrepen declaraties van advocaten en procureurs, kosten van deurwaarders, zaak­waarnemers en incassobureaus, evenals alle executiekosten; de buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande declaratie-/factuurbedrag exclusief BTW, met een minimum van € 200,--, onverminderd het recht van Trajectory BV om vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten te vorderen indien deze hoger zijn.

Artikel 11.        TUSSENTIJDSE BEEINDIGING OF ANNULERING

 1. De opdrachtgever en Trajectory BV kunnen elk eenzijdig de overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een opdracht beëindigen indien zeer dringende redenen de opdrachtgever dan wel Trajectory BV niet langer in staat stellen de overeengekomen prestaties te leveren.
 2. Bij opdrachten welke een inzet van meer dan 20 uren van Trajectory BV vragen, is het annuleren van de opdracht enkel schriftelijk mogelijk, 30 dagen voor aanvang van de opdracht. Annulering binnen deze 30 dagen is enkel mogelijk na betaling van 50 % van het totale overeengekomen bedrag ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, dit conform de getekende offerte of opdrachtbevestiging

Artikel 12.        NEDERLANDS RECHT

 1. Op de betrekkingen tussen Trajectory BV en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Met uitsluiting van ieder ander is de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde Rechter in het arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortkomen uit met Trajectory BV gesloten overeenkomsten.